ساختار سازمانی


·         مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی (آقای دکتر حسین زاده)

·         حوزه مدیریت

·         مسئول دفتر (آقای صادقی)

·         معاون (آقای تحصیلی زنوزی)

·         مسئول دبیرخانه (آقای اسماعیلی)

·         مسئول حسابداری (آقای حسن بگلو)

·         کارشناس مسئول قراردادها(آقای نجات)

·         کارپرداز (آقای معصومی)

·         متصدی خدمات مالی(آقای نجفی)

·         کارشناس خدمات اداری (بایگانی) (خانم باقرزاده)

 

·          اداره مهندسی و نظارت

·         رئیس اداره مهندسی و نظارت (آقای قاسم زاده)

·         کارشناس ناظر (آقای بابای اهری)

 

·         اداره ساختمان

·         رئیس اداره ساختمان (آقای حسن زاده)

·         کارشناس ساختمان (آقای حامدی)

 

·         اداره تعمیرات و نگهداری تأسیسات

·         رییس اداره تعمیرات و نگهداری تأسیسات (آقای برقی)

·         کارشناس تأسیسات (آقای بیرامزاده)

·         مسئول تأسیسات الکتریکی (آقای حقیقی پراپری)

·         مسئول تأسیسات مکانیکی (آقای رحمانی)

·         مسئول تأسیسات مخابراتی (آقای رنجبران)

·         اپراتور تلفن (آقای نوین سرند)

·         اپراتور تلفن (آقای جاویدور)

·         اپراتور تلفن (آقای امیرانلوی)

·         اپراتور تلفن (اقای عباسی آبدار)