ساختار سازمانی


·         مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی (آقای دکتر حسین زاده)

·         حوزه مدیریت

·         مسئول دفتر (آقای صادقی)

·         مسئول دبیرخانه (آقای اسماعیلی)

·         مسئول حسابداری (آقای راستکار منافی)

·         کارپرداز (آقای معصومی)

·         متصدی خدمات مالی(آقای نجفی)

·         کارشناس خدمات اداری (بایگانی) (خانم باقرزاده)

·         کارشناس IT (آقای یوسفی)

·         ماشین نویس (---)

·         انباردار (آقای پورحمیدی)

·         انباردار (آقای فرد قراملکی)

·          اداره مهندسی و نظارت

·         رئیس اداره مهندسی و نظارت (آقای پشمی)

·         کارشناس راه و ساختمان (آقای قاسم زاده)

·         کارشناس ناظر (آقای بابای اهری)

·         اداره ساختمان

·         رئیس اداره ساختمان (آقای حسن زاده)

·         کارشناس ساختمان (آقای حامدی)

·         کارشناس ساختمان (آقای دیداری)

·         اداره تعمیرات و نگهداری تآسیسات

·         رییس اداره تعمیرات و نگهداری تأسیسات (آقای تحصیلی زنوزی)

·         کارشناس تأسیسات (آقای بیرامزاده)

·         کارشناس تأسیسات (آقای گلشن شرق)

·         کارشناس فنی(مخابرات) (آقای رنجبران)

·         اپراتور تلفن (آقای نوین سرند)

·         اپراتور تلفن (آقای جاویدور)

·         اپراتور تلفن (آقای امیرانلوی)

·         اپراتور تلفن (اقای عباسی آبدار)

·         تکنسین برق (آقای بهتاش فرجی)

·         تکنسین فنی (برقکار) (آقای حقیقی پراپری)

·         کارشناس برق (برقکار) (آقای برقی کویچ)

·         تکنسین فنی (مترول) (آقای رحمانی)

·         تکنسین فنی ( آقای باباپور)