پروژه های بهره برداری شده

پروژه های بهره برداری شده
تکمیل و راه اندازی دانشکده ریاضی
تکمیل و راه اندازی کتابخانه مرکزی
تکمیل و راه اندازی دانشکده برق
تکمیل و راه اندازی دانشکده کشاورزی مراغه
احداث و راه اندازی دانشکده فنی بناب
تکمیل و راه اندازی دانشکده کشاورزی کرکج
تکمیل و افتتاح راه اصلی دانشگاه  

1- تکمیل و راه اندازی دانشکده ریاضی

 

زیربنا :  4500 مترمربع

 محل اجرای پروژه : دانشگاه تبریز 

سال شروع : 1375

سال خاتمه : 1382

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

درصد پیشرفت فیزیکی : 100

  دستگاه اجرایی : دانشگاه تبریز 

 طراحی : مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی : شرکت بارژ

پیمانکار تأسیساتی : شرکت بارژ

 


 

2- کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

 

 زیربنا :  14500 مترمربع

 محل اجرای پروژه : دانشگاه تبریز 

سال شروع :         1369      

سال خاتمه :1387

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

 نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

  درصد پیشرفت فیزیکی : 100

  دستگاه اجرایی : دانشگاه تبریز 

 طراحی : مهندسین مشاور ایران آرک

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ایران آرک

پیمانکار ساختمانی : شرکت آذر پیمان

پیمانکار تأسیساتی : شرکت آذر پیمان

 

 


3- دانشکده کشاورزی کرکج

 

 

 زیربنا :  17800  مترمربع

 محل اجرای پروژه : دانشگاه تبریز 

سال شروع :  1362         سال خاتمه :1385

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

 نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

درصد پیشرفت فیزیکی : 100

  دستگاه اجرایی : دانشگاه تبریز 

 طراحی :  مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی : شرکت عمران جو

پیمانکار تأسیساتی : شرکت تبخیر- شرکت آذرسیال

 

 
 

4- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  5- دانشکده کشاورزی مراغه

 

  


 

6- دانشکده فنی و مهندسی بناب

 

  


7- خیابان اصلی دانشگاه