پروژه های بهره برداری شده


پروژه های بهره برداری شده

 


 

 دانشکده ریاضی
 کتابخانه مرکزی
 دانشکده برق
 دانشکده کشاورزی مراغه
 دانشکده فنی بناب
دانشکده کشاورزی کرکج
 راه اصلی دانشگاه
دانشکده عمران و مرکز تحقیقات زلزله

دانشکده فنی و مهندسی مرند

دانشکده دامپزشکی


 

  

1- تکمیل و راه اندازی دانشکده ریاضی

 

زیربنا :  4500 مترمربع

 محل اجرای پروژه : دانشگاه تبریز 

سال شروع : 1375

سال خاتمه : 1382

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

درصد پیشرفت فیزیکی : 100

  دستگاه اجرایی : دانشگاه تبریز 

 طراحی : مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی : شرکت بارژ

پیمانکار تأسیساتی : شرکت بارژ

 

 

2- کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

 

 زیربنا :  14500 مترمربع

 محل اجرای پروژه : دانشگاه تبریز 

سال شروع :         1369      

سال خاتمه :1387

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

 نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

  درصد پیشرفت فیزیکی : 100

  دستگاه اجرایی : دانشگاه تبریز 

 طراحی : مهندسین مشاور ایران آرک

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ایران آرک

پیمانکار ساختمانی : شرکت آذر پیمان

پیمانکار تأسیساتی : شرکت آذر پیمان

 

 
 


3- دانشکده کشاورزی کرکج

 

 

 زیربنا :  17800  مترمربع

 محل اجرای پروژه : دانشگاه تبریز 

سال شروع :  1362         سال خاتمه :1385

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

 نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

درصد پیشرفت فیزیکی : 100

  دستگاه اجرایی : دانشگاه تبریز 

 طراحی :  مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی : شرکت عمران جو

پیمانکار تأسیساتی : شرکت تبخیر- شرکت آذرسیال

 

  

4- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  


 

5- دانشکده کشاورزی مراغه

 

  


 

6- دانشکده فنی و مهندسی بناب

 

  


7- خیابان اصلی دانشگاه

 

  

 

8-دانشکده عمران و مرکز تحقیقات زلزله

 

زیر بنا :  8000

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

 طراحی : مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی و تاسیساتی :  شرکت هلال دشت

تاریخ شروع پروژه :  1389

درصد پیشرفت فیزیکی : 100

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- دانشکده فنی و مهندسی مرند

 

            زیربنا :    6000 متر مربع

             محل اجرای پروژه : شهرستان مرند

            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

               طراحی : مدیریت فنی دانشگاه

            پیمانکار ساختمانی : شرکت بتن کرپی

            درصد پیشرفت فیزیکی : 100
تاریخ شروع پروژه : 1390

            تاریخ بهره برداری پروژه : 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- دانشکده دامپزشکی

 

زیربنا :  13500  مترمربع

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

طراحی : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

پیمانکار ساختمانی  و تاسیساتی :  شرکت تهیه

شرکت گرانیت پی –شرکت سازه و حرارت

تاریخ شروع پروژه : 1369

تاریخ بهره برداری پروژه : 1396

درصد پیشرفت فیزیکی : 100