پروژه های در دست اجرا


پروژه های در دست اجرا


دانشکده عمران و مرکز تحقیقات زلزله
دانشکده دامپزشکی
دانشکده ادبیات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
دانشکده فنی مهندسی مرند
دانشکده فنی مهندسی میانه
دانشکده تحصیلات تکمیلی مکانیک
سلف سرویس مرکزی
ساختمان مرکز نوآوری و خدمات فناوری دانشگاه
مطالعات برج فناوری
احداث خوابگاه های دانشجویی دانشگاه و کرکج1-دانشکده عمران و مرکز تحقیقات زلزله

 

زیر بنا :  8000

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

 طراحی : مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی و تاسیساتی :  شرکت هلال دشت

تاریخ شروع پروژه :  1389

درصد پیشرفت فیزیکی : 85

 

 

2- دانشکده دامپزشکی

 

زیربنا :  13500  مترمربع

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

طراحی : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

پیمانکار ساختمانی  و تاسیساتی :  شرکت تهیه

شرکت گرانیت پی –شرکت سازه و حرارت

تاریخ شروع پروژه : 1369

 

درصد پیشرفت فیزیکی : 80

 

 


3- دانشکده ادبیات

 

زیربنا :  8040 متر مربع

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

 طراحی : مهندسین مشاور باوند
پیمانکار ساختمانی : شرکت بتن کرپی
محل تأمین اعتبار :  درآمد عمومی دولت

تاریخ شروع پروژه :    1393

درصد پیشرفت فیزیکی : 25 درصد

 

 


4- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

 

            زیربنا :     3500 متر مربع

             محل اجرای پروژه : شهرستان اهر

            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

               طراحی و نظارت  : مدیریت فنی دانشگاه

            پیمانکار ساختمانی : شرکت فرم سازه

            تاریخ شروع پروژه : 1391

            درصد پیشرفت فیزیکی :  65

 

 


5- دانشکده فنی و مهندسی مرند

 

            زیربنا :    6000 متر مربع

             محل اجرای پروژه : شهرستان مرند

            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

               طراحی : مدیریت فنی دانشگاه

            پیمانکار ساختمانی : شرکت بتن کرپی

            درصد پیشرفت فیزیکی : 40
تاریخ شروع پروژه : 1390

 

 
6- دانشکده فنی و مهندسی میانه

 

            زیربنا : 4500 متر مربع

             نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

              طراحی : مهندسین مشاوربینش و فن

            پیمانکار :شرکت سترگ سازه پاسارگاد

            تاریخ شروع پروژه :   1390

 

 
7- تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

 

            زیربنا : 6000  متر مربع

             سال شروع :      1390        

             نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  دال بتنی

              درصد پیشرفت فیزیکی : 7

              طراحی : مهندسین مشاور باوند

            دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش نمای ارک

            محل تأمین اعتبار :  درآمد عمومی دولت

            پیمانکار : شرکت بتن آذر

 

 8- سلف سرویس دانشجویان

 

            زیربنا :  6000 مترمربع