پروژه های در دست اجرا


پروژه های در دست اجرا


 
دانشکده ادبیات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
دانشکده فنی مهندسی میانه
دانشکده تحصیلات تکمیلی مکانیک
سلف سرویس مرکزی
ساختمان مرکز نوآوری و خدمات فناوری دانشگاه
مطالعات برج فناوری
احداث خوابگاه های دانشجویی دانشگاه و کرکج
 

 

 

 


 

 

1- دانشکده ادبیات

 

زیربنا :  8040 متر مربع

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

 طراحی : مهندسین مشاور باوند
پیمانکار ساختمانی : شرکت بتن کرپی
محل تأمین اعتبار :  درآمد عمومی دولت

تاریخ شروع پروژه :    1393

درصد پیشرفت فیزیکی : 35 درصد

 

  

 


 

2- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

 

            زیربنا :     3500 متر مربع

             محل اجرای پروژه : شهرستان اهر

            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

               طراحی و نظارت  : مدیریت فنی دانشگاه

            پیمانکار ساختمانی : شرکت فرم سازه

            تاریخ شروع پروژه : 1391

            درصد پیشرفت فیزیکی :  95

 

 


 

 

 

 

 

3- دانشکده فنی و مهندسی میانه

 

            زیربنا : 4500 متر مربع

             نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

              طراحی : مهندسین مشاوربینش و فن

            پیمانکار :شرکت سترگ سازه پاسارگاد

            تاریخ شروع پروژه :   1390

            درصد پیشرفت فیزیکی :  35

 

 

 

 


 

4- تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

 

            زیربنا : 6000  متر مربع

             سال شروع :      1390        

             نوع اسکلت ساختمان : بتنی

             نوع سیستم سقف:  دال بتنی

              درصد پیشرفت فیزیکی : 7

              طراحی : مهندسین مشاور باوند

            دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش نمای ارک

            محل تأمین اعتبار :  درآمد عمومی دولت

            پیمانکار : شرکت بتن آذر

             درصد پیشرفت فیزیکی :  20