پروژه های دردست مطالعه و طراحی

پروژه های در دست مطالعه و طراحی
- دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی
- دانشکده تربیت بدنی
- دانشکده فناوریهای نوین
- دانشکده نفت
- اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه با استفاده از سیستمهای جدید و فناوریهای نوین
- دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی

- دانشکده تربیت بدنی