پروژه های دردست مطالعه و طراحی


پروژه های در دست مطالعه و طراحی

 


- دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی
- دانشکده تربیت بدنی
- دانشکده فناوریهای نوین
- دانشکده نفت
- اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه با استفاده از سیستمهای جدید و فناوریهای نوین

 

 


 


 

 

- دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی 

 


 

 

- دانشکده تربیت بدنی