معرفی مدیریتکریم نام:  
عباسیان نام خانوادگی:   
دانشیار مرتبه دانشگاهی:   
دکترای مهندسی برق-الکترونیک
گرایش نانو فوتونیک
رشته تحصیلی
 
1350/06/10 تاربخ تولد:   
ایران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل: