وظایف مدیر امور فنی- برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی مورد نیاز و اقدامات لازم جهت تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
  - همکاری با معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای اجرای طرح‌های عمرانی.
  -  تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات مطابق نقشه راه توسعه آموزش عالی.
  -  نظارت بر حسن اجرای صحیح طرح‌های عمرانی دانشگاه.
  -  نظارت و بررسی صحت و دقت صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح­های عمرانی
- طراحی، محاسبه و اجرای طرح­های امانی مورد نیاز برای واحدهای دانشگاه.
  - برنامه‌ریزی و همکاری برای تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی.
  - نظارت بر اجرای صحیح طرح­های ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات واحدهای مختلف دانشگاه.
-  برآورد و پیشنهاد اعتبارات عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
-  جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تنظیم اعتبارات طرح‌های عمرانی دانشگاه.
-  امکان­سنجی طرح­های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها، امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پیگیری تخصیص اعتبار پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی ساخت و تحویل.
-  انجام سایر امور محوله توسط هیئت رئیسه دانشگاه.