دفترچه تلفن

 


 

      شماره تلفن های واحد مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی      

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

شماره­ داخلی

شماره ­مستقیم

نمابر

 دکتر یوسف حسین زاده

مدیر

3434

33344270

33348707

 مهندس کیومرث تحصیلی زنوزی

معاون

3431

33344270

-

 فیروز صادقی

مسئول دفتر

3434

33344270

33348707

 مهدی اسماعیلی

متصدی دبیرخانه

3438

-

-

عادل آقایی

آبدارخانه

3445

-

-

مهدی حسن بگلو

مسئول حسابداری

3457

33340462

33340462

صمد نجفی

کمک حسابدار

3440

33340462

33340462

حسن معصومی

کارپرداز

3456

33340462

33340462

علیرضا نجات

کارشناس مسئول قراردادها

3440

-

-

مهندس احد قاسم زاده

رئیس اداره مهندسی ونظارت

3432

33342524

-

مهندس بهرنگ بابای اهری

کارشناس ارشد ساختمان

3439

33344275

-

مهندس جواد حسن زاده

رئیس اداره ساختمان

3435 

-

-

مهندس هادی حامدی

کارشناس ساختمان

3446

-

-

مهندس حبیبه دینی

کارشناس ارشد ساختمان

3436

-

-

مهندس مهدی قصاب عزت نیا

کارشناس ساختمان

3458

-

-

مهندس وحید برقی

رئیس اداره تاسیسات

3433

-

-

مهندس بهروز بیرامزاده

کارشناس تاسیسات

3450

-

-

مهرداد حقیقی

مسئول تأسیسات الکتریکی

3452

-

-

ابوالفضل رنجبران

مسئول تاسیسات مخابراتی

2626و3000

-

-

علی نوین سرند

تعمیرات وخرابی تلفن

2626

-

-

حسن جاویدور

اپراتور تلفن

2129 و9

33340081-9

-

علی اصغر امیرانلوی

اپراتور تلفن

2001 و9

33340081-9

-

سعید رحمانی

مسئول تاسیسات مکانیکی

3448

-

-