مدیریتدکتر کریم عباسیان
سرپرست امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
دانشگاه تبریز