مدیریتدکتر یوسف حسین زاده
سرپرست امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
دانشگاه تبریز