معرفی

 

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه تبریز
مدیریت امور فنی از اداره تعمیرات و نگهداری ساختمان ، اداره تاسیسات و اداره مهندسی و نظارت تشکیل شده است که وظایف آنها به شرح زیر عنوان می گردد :

1-اداره تعمیرات و نگهداری ساختمان 
این اداره نگهداری و تعمیرات ساختمانها و محوطه و اجرای پروژهای ساختمانی جدید را به عهده دارد .

2-اداره تاسیسات
این اداره نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها و شبکه فاضلاب و سیستم مخابرات – شبکه اب مشروب – شبکه برق فشار قوی و سایر سیستمهای تاسیساتی را به عهده دارد .

3 - اداره مهندسی و نظارت
این اداره که از نظر تخصص و تحصیلات آنها در لیست کارکنان قید شده است مسئولیت هماهنگی و اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه را مطابق موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به عهده دارد . عمده وظایف این اداره به قرار ذیل است .
1- طراحی و انجام محاسبات فنی پروژه تا حد 2000 متر مربع زیر بنا که از نظر معماری و استراکچر پیچیده نمی باشد .
2- اجرای بعضی از پروژه ها به صورت امانی .
3- تنظیم موافقتنامه های سازمان برنامه و بودجه.
4- اعلام نیازهای دانشگاه در خصوص اجرای پروژه های عمرانی مطابق برنامه فضایابی و زمانبندی شده .
5- تنظیم و مبادله قرارداد طراحی با مهندسین مشاوره و کنترل و پیگیری مطالعات اعم از معماری و استراکچر و فضایابی .
6- تنظیم و مبادله قرارداد اجرای عملیات با پیمانکاران .
7- کنترل عملیات اجرا شده توسط پیمانکاران .
8- رسیدگی به کارکردها و ادعاهای پیمانکاران و مشاوران .
9- پیگیری پیشرفت پروژه ها .
10- انجام نقشه برداریها .

 

 

 طرح های عمرانی
 پروژه های دردست مطالعه و طراحی
 پروژه های در دست اجرا
 پروژه های بهره برداری شده
 گزارش فعالیتها و پروژه ها
 گزارشات چشم اندازها